Zgłoś streszczenie

Zgłaszanie wystąpienia:

Komitet Naukowy będzie rozpatrywał zgłoszone wystąpienia do przedstawienia na Sympozjum. Zastrzega też sobie możliwość (przy dużej liczbie zgłoszonych wystąpień) do zmiany sposobu prezentacji na umieszczenie wystąpienia w zjazdowym numerze Forum Zakażeń, co będzie równało się czynnemu udziałowi w Konferencji. Czas wystąpień oraz terminy sesji, w których odbędą się wystąpienia, zostaną podane uczestnikom po zakwalifikowaniu doniesienia. Szczególnie zapraszamy do udziału i prezentacji prac młodych naukowców zajmujących się mikrobiologią. Planujemy konkurs wystąpień na wielu ciekawych sesjach.

Streszczenia wystąpień powinny zostać przesłane w formie elektronicznej w formacie *.rtf najpóźniej do 30 marca 2018 roku na adres d.zwierzchowska@evereth.pl.

Nie przewidujemy sesji plakatowej.

Streszczenie pracy badawczej powinno zawierać następujące elementy: wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski i słowa kluczowe. Streszczenie prac poglądowych, poza zwięzłym wprowadzeniem w zagadnienie, powinno zawierać cel pracy oraz słowa kluczowe. Streszczenie nie powinno przekroczyć 500 słów.

Poniżej prezentujemy przykład: